ชื่อ-สกุล ชั้น รายการแข่งขัน รางวัล
1.น.ส.ภัทรนิดา   อยู่ยงชื่น
2.น.ส.อิสราภรณ์ โฆษิตเบ็ญจพล
  สร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรม Dreamweaver ช่วงชั้นที่ 4 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
1.ด.ญ.มุกรินทร์   อึ้งนภาธานินทร์
2.ด.ญ.เปมิกา   ศิริบุญส่ง
3.น.ส.ทิวาพร   รอดทิม
  การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้มารยาทไทยดีเด่น ระดับมัธยมศึกษา
ณ ศูนย์วัฒนธรรม จังหวัดสมุทรปราการ
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.พัชรินทร์   สังวาลย์   การประกวดวาดภาพระบายสี ของ บริษัทธันเดอร์ แทร็กติก จำกัด ชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ฉัตรตรี   พัววิริยะโสภณ   ชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.อภิชญา  สุระเสน   ชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญ.ปภัสสร   สุพรรณสาร   รางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ด.ญ.ศิรดา   ตุ่มศิริ   รางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ด.ญ.วราภรณ์  ธงชัยเจริญพร   รางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ด.ญ.กรรวี   สกลทัศน์   รางวัลชมเชยลำดับที่ 1
ด.ญ.แพรวพรรณ  ศิริสินอุดมกิจ   รางวัลชมเชยลำดับที่ 1