ปีการศึกษา รายชื่อนักเรียน รางวัลที่ได้รับ
ปีการศึกษา 2558 นางสาวสุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2551 นางสาวนราวัลลภ์  บุญญาภิสมภาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลชมเชยอันดับ 1
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2550 นางสาวกฤติมา  สันติวัฒนา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลนักเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2550
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2549 หม่อมหลวงนลินนิภา  เกษมสันต์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
รางวัลชมเชยอันดับ 1
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่
ปีการศึกษา 2548 นางสาวศุภาพิชญ์  วชิรโภคา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2548
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดเล็ก
ปีการศึกษา 2548 เด็กหญิงจุฑามาศ  อุดมพิทักษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลชมเชยอันดับ 2
ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ขนาดใหญ่