ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัล
ด.ญ.ชาลิสา  แสงจันทร์ เข้าร่วมโครงการ 3rd Toshiba Club Asia2017
ณ ประเทศญี่ปุ่น จัดโดยสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์
ตัวแทนเยาวชน
ประเทศไทย
ด.ญ.อรทัย มนัสถาวร
ด.ญ.นาตาชา มีแทน
การแข่งขันโครงงานธรรมชาติวิทยา โครงการ Global Natural History Day 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน รางวัลเหรียญเงิน
น.ส.รวิภา ศิริสมบูรณ์วัฒนา การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัด
สมุทรปราการประจำปี 2559 ประเภทกีฬาเทควันโด และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด
สมุทรปราการ เข้าร่วมแข่งขันระดับเขต 2 จังหวัดนครนายก
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.แพรวพราว ทรัพย์ศิริอยู่คง การแข่งขันกีฬานักเรียน-นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี 2559 กีฬาเทเบิลเทนนิส รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.ปุณฑิกา คูเมือง
ด.ญ.ณัฐณิชา บุญปั้น
ด.ญ. ชนันท์ดาว ธงพันสา
ด.ญ. พุทธิดาพุทธิสัตย์
ด.ญ.อิสราพร จินดาจำนง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก ชื่อโครงงาน
"กระถางเพาะชำเศษไม้เหลาดินสอ"ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อ การศึกษารังสิต
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.พรลภัส อัครบุปผา
ด.ญ. อันติมา ลือกระจ่างธรรม
ด.ญ. ศุภิสา วณิกกุล
การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่า ระดับประถมศึกษา จากการ
ประกวดคัดเลือกผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จัดโดย
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
รองชนะเลิศอันดับ 1
ด.ญพรลภัส อัครบุปผา
ด.ญ. อันติมา ลือกระจ่างธรรม
ด.ญ. ศุภิสา วณิกกุล
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ในงาน
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม"
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
รางวัลชนะเลิศ

ด.ญ.ปพิชญา  แก้วสวนจิก
ด.ญ.ฟ้าใส  จันทรานนท์
ด.ญ. ปราณปริยา โฉมเฉลา

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ในงาน
นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์ "วิทยาศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม"
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
รองชนะเลิศอันดับ1
ด.ญ.พิมพกานต์ ศรีพอ
ด.ญ.พีรวัณศ์  จารัตน์
ด.ญ.ชัชชญา ทองมูลเนือง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา
ระดับชาติ ประจำปี 2559 ของสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ศึกษาไทย ร่วมกับกลุ่มทรู
รางวัลเหรียญทองแดง
ด.ญ.ญาณพัฒน์ นันทวัฒนานุกูล โครการประกวดวาดภาพส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์
ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
รางวัลชมเชย
ด.ญ.พิชญ์สินี พุ่มกระจ่าง

การแข่งขัน Smart Brain Championship Thailand
and International 2016

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ
Level4(รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี)