ชื่อ - สกุล รายการแข่งขัน รางวัลที่ได้รับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่3
ด.ญ.อนัญพร เป้งไชยโม
ด.ญ.ชาลิสา เจริญ
ด.ญ.พรกมล คงทน
ชั้นประถมศึกษาปีที่6
ด.ญ.ภัทรีญา จรแจ้ง
ด.ญ.รัตน์พิสุทธิ์ ขันทพันโชติ
ด.ญ.ทอไหมทอง ศรีนพรัตน์วัฒน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
ด.ญ.ชลิศา มณีสังข์
ด.ญ.นรมน เขียนสาร
ด.ญ.ธนัตดา ลู่บุญเกรียงไกร
ชั้นมมัธยมศึกษาปีที่6
น.ส.กรรวี โคตรทัศน์
น.ส.ประกายเดือน อิ่มเจริญ
น.ส.รติรมย์ ภู่สุวรรณ
น.ส.สุกัลยา เหล่าธิรพาณิช
น.ส.ปิยวรรณ ประทาสู
โครงการธนาคารความดี ประจำปี 2558
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
เกียรติบัตร ยุวชนคนดี
ศรีแผ่นดิน เทิดไท้88 พรรษา
มหาราชันย์
ด.ญ.กานต์ธิดา พวงพุก ด.ญ.เขมจิรา สงวนยวง
ด.ญ. สุชานาถ โปธาตุ
ด.ญ. ธนัชพร ปริวัชรชัยกุล
ด.ญ. นิชาภาแก้วนาเส็ง
ด.ญ.นันทกา เข็มกลัดเงิน
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์
สิ่งประดิษฐ์ เครื่องแยกเหรียญ
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองชนะเลิศอันดับ1
น.ส.วรินทร์พร วัลลภพรละภักดิ์
น.ส.ณัฏฐริกา พลนิกร
น.ส.ประกายเดือน อิ่มเจริญ
น.ส.จารุเนตร มณีสังข์
น.ส.รติรมย์ ภู่สุวรรณ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
จัดโดย จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ
เกียรติบัตร "คนดีศรีสมุทรปราการ"
ด.ญ.ธนพร อุดมวัฒนพงศ์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ งานมหกรรมการ
ศึกษา S.P.Go AEC2015
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ด.ญ.ชลิศา มณีสังข์ การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ งาน
มหกรรมการศึกษา S.P.Go AEC2015
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
ด.ญ.พิมพ์พลอย พุกผล - การแข่งขัน World Hip Hop Dance2015 เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา
- การแข่งขัน D-maniac เป็นตัวแทนไปแข่งที่สหรัฐฯ

- รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น Varsity
อันดับที่ 14 ของโลก
- รองชนะเลิศอันดับ1 รุ่น
Mega Crew ได้อันดับ 7 ของโลก

ด.ญ.เอิบบุญ ประสิทธิ์หิรัญ การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ
มูลนิธีร่มฉัตร
รางวัลชมเชย
ด.ญ.ธัญชนก ม่วงกลิ้ง การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ เกียรติบัตรคะแนนผ่านเกณฑ์
ด.ญ.กมลลักษณ์ วาริพันธ์วรกุล การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ รางวัลชมเชย
ด.ญ.ธัญพิชชา คุณดิลกสิโรดม การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ รางวัลชมเชยอันดับ2
ด.ญ.ธัญชนก ม่วงกลิ้ง การประกวดอ่านฟังเสียง โครงการธนชาติ
ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย
รางวัลชมเชย
ด.ญ.พรลภัส อัครบุปผา
ด.ญ.อันติมา ลือกระจ่างธรรม
ด.ญ.ศุภิสา วณิกกุล
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับเด็กเล็ก
ปี 2558 ชั้น ป.1-ป.3 จัดโดยศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษารังสิต  สำนักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เข้ารอบชิงชนะเลิศ 10 ทีม
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
ด.ญ.กรรวี โคตรทัศน์
ด.ญ.นิตย์รดี รักษ์บำรุง
การแข่งขันวาดภาพ "พลังชีวิต คืนชีวิตให้แผ่นดิน"
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัลชมเชย
ด.ญ.ชลธิชา จันทร์อ่อน การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2