ชื่อ-สกุล รายการแข่งขัน รางวัล
ด.ญ.ศิวกานต์  ว่องไชยกุล   สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด
ของประเทศ ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ญ.ภัทรนันท์  แย้มสุขเสวี   สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด
ของประเทศ ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาภาษาอังกฤษ
ด.ญ.ณัจยา  อาชวเมธีกุล   สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด
ของประเทศ ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์
ด.ญ.กฤตธีรา  ตันกิติยานนท์   สอบได้คะแนน O-NET สูงสุด
ของประเทศ ได้ 100 คะแนนเต็ม
วิชาคณิตศาสตร์
น.ส.สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์ ม.5/1 แข่งขันกีฬาลีลาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทนเขต
ภาค1 จ.นครนายก
รางวัลเหรียญทอง
น.ส.สุธิสา ติ๊ดอี่พันธุ์ ม.5/1 การแข่งขันลีลาศ รุ่นยูธโอเพ้น ละตินอเมริกัน ประเทศลัตเวีย
ชนะเลิศ
ด.ญ.รวิภา ศิริสมบูรณ์วัฒนา
ม.3/5
การแข่งขันกีฬาเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ
ประเภทต่อเคียวรูกิ พร้อมถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงอายุ 13-14 ปี
ชนะเลิศ
ด.ญ.นันท์ธีรา รุ่งเรืองโรจน์ ป.4/3 การแข่งขันเทนนิส รุ่นหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 10 ปี เหรียญทองแดง
ด.ญ.พิชชาพร  เชียรวงศ์รัตน์
ป.4/3
แข่งขันแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เหรียญทองแดง
ด.ญ.รุ่งทิพย์ รอดเจริญ ป.3/3 แข่งขันว่ายน้ำเยาวชนราชนาวี รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี เหรียญทองแดง
น.ส.ฉัฏฐมาภรณ์  อารีสินพิทักษ์
น.ส.ฐิตาพร  เมาะศรี
น.ส.นารีรัตน์ เหล่ามานะเจริญ
น.ส.กุลจิรา  เกื้อกูลโกเมน
น.ส.พีรดา  สุชฎา
น.ส.สุธิสา  ติ๊ดอี่พันธุ์
  รางวัลคนดีสมุทรปราการ
น.ส.วณิชชา  ผาติจรูญ
น.ส .วริศรา  เต็มสังข์
ประกวดมารยาทไทย ของสำนักงานวัฒนธรรม จ.สมุทรปราการ รางวัลชมเชย ระดับมัธยมปลาย
ด.ญ.มัชฌิมาพร  ปริญญาโชตินันท์
ด.ญ.ณัฐชา  เกิดพงษ์
ประกวดมารยาทไทย ของสำนักงานวัฒนธรรม จ.สมุทรปราการ รางวัลชมเชย ระดับมัธยมต้น
ด.ญ.อวิกา  บุตรดี
ด.ญ.ณัฐธิดา  รุจิศาสตร์
ประกวดมารยาทไทย ของสำนักงานวัฒนธรรม จ.สมุทรปราการ รางวัลชมเชย ระดับประถมปลาย
น.ส.รมิดา  บุญสนองชีพ
ม.3/1
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ณ ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา
1,000 บาท รอบเจียระไนเพชร
ด.ญ.กันตินันท์  ดิลกธราดล
ป.6/4
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ณ ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา
2,000 บาท รอบเพชรยอดมงกุฎ
ด.ญ.พัชพร  สุวรรณมณี
ป.3/4
การแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
ณ ร.ร.สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา
1,000 บาท รอบเจียระไนเพชร

น.ส.วิชาดา  ศิริเดชานนท์
น.ส.อัญญชนา  สวนแก้ว
น.ส.อัมณียา  ควรหา
น.ส.อารยา  เอี่ยมประชา
น.ส.ญาณิศา  สุนทราภิรมย
น.ส.ชิดชนก  ผิวพันธุ์
น.ส.ณัฐณิชา  รุ่งเรืองไพโรจน์
น.ส.พัชณิชา  แก้วรัตนากร
น.ส.บัวบูชา  รุ่งเรือง
น.ส.ชนกชล  กล่ำภู่
น.ส.ณัฐธิดา  ภู่ห้อย
ด.ญ.ชญานิศ  กิตติญาณกริช

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
ประจำปี 2557 กีฬาประเภทบาสเกตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน
18 ปี
รางวัลชนะเลิศ
เป็นตัวแทน จ.สมุทรปราการ
ไปแข่งขันในระดับเขต
ณ จังหวัดระยอง

ด.ญ.สุนิสา  แซ่เจิง
ด.ญ.กัลย์สุดา  เจรียงโรจน์
ด.ญ.สิตานันท์  ศิรินวเสถียร
ด.ญ.ณัชชา  เกิดพงษ์
ด.ญ.รมิดา  บุญสนองชีพ
ด.ญ.พิมพ์ลภัส  สายสวรรค์
ด.ญ.ชนากานต์  พิชญ์เสถียร
ด.ญ.สุธินี  แม้นอินทร์
ด.ญ.ชาลิสา  แสงจันทร์
ด.ญ.รังสิมา  หลีน้อย

การแข่งขันละครวิทยาศาสตร์ หัวข้อ"วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต"
ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์วันที่ 26 ส.ค.57
รองชนะเลิศอันดับ1

น.ส.กาญจนา  วิทยา
น.ส.ชลัญญา  ภูมิภาค
น.ส.ทิชยาภรณ์  สุริยันต์ภูผา
น.ส.นศรินทร์  พิมบัว
น.ส.กัญญาพัชร  ไตรธนานันท์ 
น.ส.ปาลิตา  วงศ์มี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ “เครื่องทำร้อนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์”ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 26 สิงหาคม 2557
รางวัลชมเชย

ด.ญ.ชุติมณฑน์  อินมา
ด.ญ.ปิยภัทร  ฝ่ายจะตุรัส
ด.ญ.ณัชชา  เกิดพงษ์
ด.ญ.มัชฌิมาพร ปริญญาโชตินันท์

ประกวดมารยาทโครงการริเริ่ม.เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่43
ประจำปี 2557  รอบคัดเลือกกรุงเทพและภาคกลาง นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ ได้อันดับที่ 5
จากจำนวน 100 ทีม

ด.ญ.กมลลักษณ์  เวชวิเวก
ด.ญ.วรัญญา  ขันแวว
ด.ญ.วริษฐา  ใจภพ   

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลผ่านเกณฑ์

.ด.ญ.ศิวกานต์  ว่องไชยกุล
ด.ญ.กันตินันท์  ดิลกธราดล
ด.ญ.กฤตธีรา  ตันกิติยานนท์

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลผ่านเกณฑ์

ด.ญ.ภรภัทร  ปิตาลาคะ  
ด.ญ.ศิริรัตน์  ใจดี
ด.ญ.นาฎลัดดา  ศรีโมรา

การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมูลนิธิร่มฉัตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

รางวัลผ่านเกณฑ์
ด.ญ.พิมนภา  คงพรหม ม.2/2 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการฉลามชลแชมป์เปี้ยนชิพ 2014
ของสมาคม YMCA กรุงเทพฯ ศูนย์ชลบุรี รุ่นอายุ 13 ปีหญิง

รางวัลเหรียญทอง
ท่าผีเสื้อ,ท่ากรรเชียง,ท่ากบ 25 ม.
และ 50 ม. เหรียญเงิน
ท่าฟรีสไตล์ 25ม.และ 50ม.

ด.ญ.พยิดา  คงพรหม  ป.6/1 การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ รายการฉลามชลแชมป์เปี้ยนชิพ 2014
ของสมาคม YMCA กรุงเทพฯ ศูนย์ชลบุรี รุ่นอายุ 11 ปีหญิง
เหรียญทอง ท่ากบ 25ม.
และ50 ม. เหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์,
ท่าผีเสื้อและกรรเชียง 50ม. พร้อมถ้วยรางวัลที่ 5
นางสาวสุธิสา  ติ๊ดอี่พันธุ์ ม.5/1

ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินจังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในงาน
วันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดสมุทรปราการ  ประจำปี 2557
จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สมุทรปราการ  

รางวัลคนดีศรีแผ่นดิน
ด.ญ.อติกานต์   สี  ป.5/4  ร่วมแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15/2557
วันที่ 23 สิงหาคม 2557 จากสถาบัน PAMA  THAILAND
รางวัลเหรียญทอง
น.ส.ศุนิสา แซ่เจิง  ม.3/1
การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
ผ่านเกณฑ์ ลำดับที่ 55
ระดับช่วงชั้นที่ 3
ด.ญ.กุลสินี แซ่ลี้  ม.2/4 การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
ชมเชย ลำดับที่ 25
ระดับช่วงชั้นที่3
ด.ญ.ศิวกานต์ ว่องไชยกุล
ชั้น ป.6/1

การแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 11 (นานาชาติ)
(ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   

ผ่านเกณฑ์ ลำดับที่71
ระดับช่วงชั้นที่ 2
ด.ญ.ภภัสสร  เจียรกิตติมศักดิ์ 
ชั้น ป.4/4
แข่งขันกีฬายูโดยุวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
ประเภทบุคคลหญิงยุวชนไม่เกิน 10 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 41กก.
แต่ไม่เกิน 44 กก.
รางวัลชนะเลิศ
ด.ญ.นรมนเขียนสาร  ม.2/5

แข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ยุวชนหญิงอายุ 13-14 ปี รุ่น H
(62+ กก.) ชิงถ้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชนะเลิศเหรียญทอง และ
รางวัลถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม
ยุวชนหญิงอายุ 13-14 ปี

ด.ญ.ธนัชนันท์ ชูสัตยานนท์
ชั้น ป.5/6

ีเข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ SET THAILAND
Junior& Cadet Open2014 ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก

ตัวแทนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี