ปีการศึกษา รุ่น
ปีการศึกษา 2558 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
ปีการศึกษา 2557 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16
ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 15
ปีการศึกษา 2555 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 14
ปีการศึกษา 2554 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 13