ระยะเวลา
การดำรงตำแหน่ง
รายนามผู้บริหาร ตำแหน่ง

2520 – 2521

มาแมร์หลุยส์ รจิต  กิจเจริญ

ผู้จัดการ

2520 – 2521

เซอร์อาน์นมารี ทองรวม  รัตนสุต

ครูใหญ่

2521 – 2530

เซอร์มอนิค วิรัช   ลิมวิบูลย์

ผู้จัดการ

2521 – 2522

เซอร์สตานิสลาส สมปอง  พันธุ์โรเบิต

ครูใหญ่

2522 – 2528

เซอร์เทโอดอร์ สวาท   ประราศรี

ครูใหญ่

2528 – 2529

เซอร์มารี มาเดอแลน อุดร   บุญทองมาก

ครูใหญ่

2530 – 2532

เซอร์ซูซาน มารินทร์  พุฒตาลศรี

ผู้จัดการ

2533 – 2539

เซอร์ฮองรี สำเนียง  อ่อนสว่าง

ผู้จัดการ

2534 – 2537

เซอร์เทโอดอร์ สวาท  ประราศี

ครูใหญ่

2537 – 2538

เซอร์โยเซฟิน ประนอม  เสนารักษ์

ครูใหญ่

2538 – 2539

เซอร์อัลแบร์ต ลัดดา  ไวอาษา

ครูใหญ่

2539 – 2542

เซอร์อัลแบร์ต ลัดดา  ไวอาษา

ผู้จัดการ

2539 – 2541

เซอร์แอนนี วารี  สนเจริญ

ครูใหญ่

2542 – 2544

เซอร์แอนนี วารี  สนเจริญ

ผู้จัดการ

2545 – 2548

เซอร์สตานิสลาส สมปอง   พันธุ์โรเบิต

ผู้จัดการ

2545 – 2550

เซอร์มารีโลด พวงแก้ว  สกุลทอง

ครูใหญ่

2548 – 2553

เซอร์มารีโลด พวงแก้ว  สกุลทอง

ผู้จัดการ

2551 – 2553

เซอร์มารีโลด พวงแก้ว  สกุลทอง

ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการและผู้อำนวยการ

2554 – 2559

เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์  ประทุมเทา  

ผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียน

2560 เซอร์มารีโนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียน

คณะผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2560
มาแมร์อักแนส บุญรักษา  ศรีตระกูล
อธิการิณีเจ้าคณะแขวงประเทศไทย คณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร
เซอร์มารีโนแอล สายอรุณ ผิวเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
เซอร์ดาเรีย บุษรา นงค์สวัสดิ์
ดูแลระดับปฐมวัย


เซอร์เอดิธ  เสงี่ยมแก้ว
ดูแลงานอภิบาล
เซอร์มารีอองซ์  พะตะวงค์
ดูแลงานด้านโภชนาการ