แหล่งการเรียนรู้
ที่ตั้ง
ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคารเซนต์แอน
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ชั้น 2 อาคารเซนต์โยเซฟ
ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 3 อาคารเซนต์โยเซฟ
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 4 อาคารเซนต์โยเซฟ
ห้องมรดกไทย ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่
ห้องนาฏศิลป์อนุบาล ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่
ห้องศิลปะ ชั้นประถม ชั้น 3 อาคารเซนต์แมรี่
ห้องศิลปะ ชั้นมัธยม ชั้น 3 อาคารเซนต์แอน
ห้องเย็บผ้า ชั้น 3 อาคารเซนต์แอน
ห้องโภชนาการ ชั้น 3 อาคารเซนต์แอน
ห้องดนตรีไทย ชั้น 5 อาคารเซนต์แอน
ห้องดนตรีสากล (โยธวาทิต) ชั้น 4 อาคารเซนต์โยเซฟ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1 ชั้น 2 อาคารเซนต์โยเซฟ
ห้องปฏิบัติการตอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 4 อาคารเซนต์แมรี่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 ชั้น 1 อาคารเซนต์แมรี่
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 5 อาคารเซนต์แอน
ห้องมัลติมีเดีย ชั้น 5 อาคารเซนต์แอน
ห้องดนตรีสากล (อีเลคโทน) ชั้น 4 อาคารเซนต์แมรี่
สวนสมุนไพร  
สวนวิทยาศาสตร์  
   
   
คลิกดูรูปภาพ


แหล่งเรียนรู้
จังหวัด
เมืองโบราณ สมุทรปราการ
ฟาร์มจระเข้ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑ์ช้างสามเศียร สมุทรปราการ
พระสมุทรเจเดีย์ สมุทรปราการ
พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
สวนสัตว์ดุสิต กรุงเทพมหานคร
ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
นาฏยศาลา หุ่นละครเล็ก กรุงเทพมหานคร
หอไทยนิทัศน์ กรุงเทพมหานคร
ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
พระที่นั่งอนันตสมาคม กรุงเทพมหานคร
พระที่นั่งวิมานเมฆ กรุงเทพมหานคร
พิพิธภัณฑ์หุ่นสยาม นครปฐม
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ราชบุรี
พระราชวังบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร พระนครศรีอยุธยา
วัดใหญ่ชัยมงคล พระนครศรีอยุธยา
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี