ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1
 
 
นางสาววิมล  นิราพาธ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล 1
นางเนตรชนก เสมอพิทักษ์
ครูประจำชั้น อ.1/1
นางปนัดดา   ศรีบุญเรือง
ครูคู่ชั้น อ.1/1
นางนวพร   คำพันธ์
ครูประจำชั้น อ.1/2
นางดารณี  จันทร์ปาน
ครูคู่ชั้น อ.1/2
นางวิมล  นิราพาธ
ครูประจำชั้น อ.1/3

นางวิไลพร  เบ้าสุวรรณ
ครูประจำชั้น อ.1/4
นางอรัญญา  มาคูณ
ครูคู่ชั้น อ.1/4

ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
 
 
นางสาวลำยอง  อินทรบุญ
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2
นางสาวลำยอง  อินทรบุญ
ครูประจำชั้น อ.2/1
นางฉัตรดาว  วงศ์สง่า
ครูคู่ชั้น อ.2/1
นางวัลลภา  อาจศิริ
ครูประจำชั้น อ.2/2
นางสาวยุพาพิน ว่องไว
ครูประจำชั้น อ.2/3
นางสาวโสภิดา วงศ์ทองบาง
ครูประจำชั้น อ.2/4

     
ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
 

 
 
นางกมลวรรณ วรธารทอง
หัวหน้าระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3
 
นางประกายดาว ธูปวงศ์
ครูประจำชั้น อ.3/1
นางสาวอรอนงค์  ชัยยะมาคำ
ครูคู่ชั้น อ.3/1
นางกัลยาณี  เติมนาค
ครูประจำชั้น อ.3/2
นางสาวธิดา   เย็นอุรา
ครูคู่ชั้น อ.3/2

นางกฐิน   ใบบุญ
ครูประจำชั้น อ.3/3

นางนิธินันท์  ทองอุย
ครูคู่ชั้น อ.3/3
นางกมลวรรณ วรธารทอง
ครูประจำชั้น อ.3/4
นางเพ็ญพิศมิ์   แดงน้อย
ครูประจำชั้น อ.3/5
ครูวิชาพิเศษ
น.ส.อรพินทร์  วงศ์ศรีปราการ
ครูคอมพิวเตอร์
น.ส.ณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์ ครูประจำห้องศูนย์สื่อ
น.ส.พัทธนันท์  รัตนพรเพิ่มพูน
ครูนาฏศิลป์
Mr.Jonathan  Keita
ห้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
   
Miss Jeremia  Ocampo
ครูสอนภาษาอังกฤษ
Mrs.Corazon  Tamio
ห้องดนตรี