ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่ได้รับ
นางประกายดาว  ธูปวงศ์ ครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2556
นางอัญพัชญ์  เจนทวีทรัพย์ ครูดีเด่นจากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2556
  ผลการประกวดแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ครูได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 23 คน
  ผลการประกวดผลงานการทำหนังสือ Big Book สื่อประกอบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ระดับปฐมวัย
ครูได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จำนวน 23 คน
   
ชื่อ - นามสกุล รางวัลที่ได้รับ
ด.ญ.นพรรษ  รักเรืองเดช  ชั้น อ.3/1 ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดยอดนักพูด เรื่อง My King (ภาษาอังกฤษ)
ด.ญ.ภษรษร  อัมพุชินี  ชั้น อ.3/2 ได้รับรางวัลดีเยี่ยม การประกวดผลงานวาดภาพระบายสร "ทำไมเรารักในหลวง" ระดับปฐมวัย
  ผลการประกวดรำถวายพระพร ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
  การแข่งขันกรีฑานักเรียนอนุบาล  คลิกเพื่ออ่าน!!
ด.ญ.ชลลธร  สินสุนทร
ด.ญ.สุพิชญา  ศรีสนุทร
ด.ญ.ภทรษร  อัมพุชินี
ด.ญ.อัสรีนา  โดงกุล
ด.ญ.สุชัญญา  น้อยศรี
การแข่งขันร้องเพลงหมู่ประสานเสียง ได้รับรางวัลเหรียญทอง