คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ระดับปฐมวัย
1. ร่างกายเจริญเติบโตและมีสุขนิสัยที่ดี
2. กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กแข็งแรงใช้ได้
3. มีสุขภาพจิตดีและมีความสุข
4. มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตใจที่ดีงาม
5. ชื่นชมและแสดงออกทางศิลป์ ดนตรี การเคลื่อนไหว และรักการออกกำลังกาย
6. ช่วยเหลือตนเองได้เหมาะสมกับวัย
7. รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและความเป็นไทย
8. อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปฏิบัติเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
9. ใช้ภาษาในการสื่อสารได้เหมาะสมกับวัย
10.มีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
11.มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
12.มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ และมีทักษะในการแสวงหาความรู้

มาตรฐานด้านคุณภาพเด็ก
มาตรฐานที่ 1
เด็กมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติตนตามข้อตกลงร่วมกัน
2. มีความซื่อสัตย์สุจริต
3. มีความกตัญญูกตเวที
4. มีความเมตตากรุณา มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น
5. ประหยัด รู้จักใช้และรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6. มีมารยาทและปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทย
7. เคารพศักดิ์ศรี ของความเป็นมนุษย์ (SPC)
8. ไม่ละเลยที่จะกระทำความดีที่ทำได้ (SPC)
มาตรฐานที่ 2
เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. รับรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม และผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม
2. เข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมกิจกรรม / โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มาตรฐานที่ 3
เด็กสามารถทำงานจนสำเร็จ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. สนใจและกระตือรือร้นในการทำงาน
2. ทำงานจนสำเร็จและภูมิใจในผลงาน
3. เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีำพสุจริต
มาตรฐานที่ 4
เด็กสามารถคิดรวบยอด คิดแก้ปัญหาและคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่เกิดจากการเรียนรู้
2. แก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัย
3. มีจินตนาการและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มาตรฐานที่ 5
เด็กมีความรู้และทักษะเบื้องต้น
 

ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. มีทักษะในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่-เล็ก
2. มีทักษะในการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
3. มีทักษะในการสื่อสาร
4. มีทักษะในการสังเกตและสำรวจ
5. มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์
6. มีทักษะในเรื่องจำนวน ปริมาณ น้ำหนักและการกะประมาณ
7. เชื่อมโยงความรู้และทักษะต่างๆ

มาตรฐานที่ 6
เด็กมีสนใจใฝ่รู้ รักการอ่านและพัฒนาตนเอง
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. รู้จักตั้งคำถามเพื่อหาเหตุผลและมีความสนใจใฝ่รู้
2. มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวและสนุกกับการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 7
เด็กมีสุขนิสัย สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. รักการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพและช่วยเหลือตนเองได้
2. มีน้ำหนัก ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
3. เห็นโทษของสิ่งแสพติดให้โทษและสิ่งมอมแมา
4. มีความมั่นใจ กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม
5. ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อน ครูและผู้อื่น
มาตรฐานที่ 8
เด็กมีสุนทรียภาพ และลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและการเคลื่อนไหว
 
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. ความสนใจและร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ
2. มีความสนใจและร่วมกิจกรรมและมีผลงานด้านดนตรี
3. มีความสนใจและร่วมกิจกรรมการเคลื่อนไหว
มาตรฐานที่ 9
คุณลักษณะเฉพาะคุณภาพด้านผู้เรียนของโรงเรียน ในเครือคณะภคิณีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย (SPC)
ตัวบ่งชี้ (Indicator)
1. ซื่อตรง
2. เรียบง่าย
3.ขยัน ทุ่มเท
4. เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น