8 กิจกรรมประชาธิปไตยในรั้ว
ซย. (เลือกตั้งสภานักเรียน)
12 ประชุมคณะกรรมการบริหาร
ร่วม 4 ฝ่าย
14 กิจกรรมประกวดพานไหว้ครู
15 -กิจกรรมวันไหว้ครู
-กิจกรรมมอบรางวัลเรียนดี-
ประพฤติดี ประจำปี2559
17 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ระดับอนุบาล,มัธยม
18 สมโภชพระวรกายและพระโลหิต
พระคริสตเจ้า
19-23 กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านสาร
เสพติด
23 สมโภชพระหฤทัยของพระเยซู
24 กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
ระดับประถมศึกษา
26 กิจกรรมวันสุนทรภู่
29 สมโภชนักบุญเปโตรและนักบุญ
เปาโล
30 กิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ

แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบ ตารางสอบ
รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ(ม.1-ม.3)เดือน พ.ค. = 51,000 หน่วย (55029935) เดือน พ.ค. = 3,445 หน่วย
เดือน พ.ค. = 13,426 หน่วย (55148905)  

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 27 JUN  2017