3,5,7 สอบกลางภาคเรียนที่1/2560
ระดับชั้นมัธยมศึกษา
4,6 สอบกลางภาคเรียนที่1/2560
ระดับชั้นประถมศึกษา
8 วันอาสาฬหบูชา
9 วันเข้าพรรษา
10 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
13 - ทัศนศึกษา ชั้น ป.3
- กิจกรรม Singing Contest
18 ทัศนศึกษา ชั้น ป.2
20 เปิดสัญญาณเตือนภัย
21 กิจกรรม Math Day
23 ฉลองวัดพระบิดาเจ้า
26 ทัศนศึกษา ชั้น ป.1
27 กิจกรรมวันภาษาไทย
28 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
รัชกาลที่ 10

แจ้งข่าวการเปลี่ยนแปลงการปิดเรียนในช่วงวันอาสาฬหบูชา
เรียน ท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
     ตามประกาศของคณะรัฐมนตรี ให้มีวันหยุดชดเชย 1 วัน โรงเรียนจึงขอเปลี่ยนแปลง
วันหยุดเป็นวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 เปิดเรียนตามปกติในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม2560
     จึงเรียนมาทราบคะ
แจ้งตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ตารางสอบ ตารางสอบ
รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ รายละเอียดเนื้อหาที่ใช้สอบ(ม.1-ม.3)เดือน พ.ค. = 51,000 หน่วย (55029935) เดือน พ.ค. = 3,445 หน่วย
เดือน พ.ค. = 13,426 หน่วย (55148905)  

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรม
เพิ่มเติมทาง fecebook:


ผู้เยี่ยมชม       คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : JUL  2017