ทำไมต้องเรียนภาษาไทย
  ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน
ดำรงชีวิตร่วมกัน ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้ ประสบการณ์จาก แหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการ
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   
  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ
เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่ การเรียนรู้  อนุรักษ์  และสืบสาน ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
เรียนรู้อะไรในภาษาไทย
   ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชำนาญในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง
 การอ่าน    การอ่านออกเสียงคำ  ประโยค  การอ่านบทร้อยแก้ว คำประพันธ์
ชนิดต่างๆ การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจและการคิด วิเคราะห์
สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 การเขียน    การเขียนสะกดตามอักขรวิธี  การเขียนสื่อสาร โดยใช้ถ้อยคำและ
รูปแบบต่างๆ ของการเขียน  ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ
รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์
 การฟัง การดู
และการพูด 
  การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก  พูดลำดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูด
ในโอกาสต่างๆ  ทั้งเป็นทางการและ ไม่เป็นทางการและการพูดเพื่อ 
โน้มน้าวใจ
หลักการใช้
ภาษาไทย 
  ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
้เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล การแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ
และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
 วรรณคดีและ
วรรณกรรม
   วิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเพื่อศึกษาข้อมูล แนวความคิด
คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน  การเรียนรู้
ู้ความเข้าใจบทเห่  บทร้องเล่นของเด็ก เพลงพื้นบ้านที่และทำเป็น
ภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  เรื่องราวของสังคมในอดีตและความงดงาม
ของภาษา เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสม
สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน