ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์

   คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์  คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาหรือสถานการณ์
ได้ อย่างถี่ถ้วน รอบคอบ ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจ แก้ปัญหา และนำไปใช้ในชีวิต
ประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม    นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
ศาสตร์อื่นๆ  คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

เรียนรู้อะไรในคณิตศาสตร์
   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์มุ่งให้เยาวชนทุกคนได้เรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ตามศักยภาพ โดยกำหนดสาระหลักที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนทุกคน ดังนี้
 จำนวนและ
การดำเนินการ
   ความคิดรวบยอดและความรู้สึกเชิงจำนวน ระบบจำนวนจริง
สมบัติเกี่ยวกับจำนวนจริง การดำเนินการของจำนวน อัตราส่วน
ร้อยละ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับจำนวน และการใช้จำนวนในชีวิตจริง
 การวัด       ความยาว ระยะทาง น้ำหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ เงิน และ
เวลา หน่วยวัดระบบต่าง ๆ การคาดคะเนเกี่ยวกับการวัด อัตราส่วน
ตรีโกณมิติ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด และการนำความรู้เกี่ยวกับ
การวัดไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ
 เรขาคณิต     รูปเรขาคณิตและสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ และ
สามมิติ การนึกภาพ แบบจำลองทางเรขาคณิต  ทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต การแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation)
ในเรื่องการเลื่อนขนาน (translation) การสะท้อน (reflection)
และการหมุน (rotation)
พีชคณิต    แบบรูป (pattern) ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน เซตและการดำเนินการ
ของเซต การให้เหตุผล นิพจน์ สมการ ระบบสมการ อสมการ กราฟ
ลำดับเลขคณิต ลำดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต และอนุกรม
เรขาคณิต
 การวิเคราะห์ข้อมูล
และความน่าจะเป็น
  การกำหนดประเด็น การเขียนข้อคำถาม การกำหนดวิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดระบบข้อมูล การนำเสนอข้อมูล 
ค่ากลางและการกระจายของข้อมูล  การวิเคราะห์และการแปลความ
ข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ความน่าจะเป็น การใช้ความรู้
เกี่ยวกับ สถิติและความน่าจะเป็นในการอธิบายเหตุการณ์ต่างๆ และช่วยในการ ตัดสินใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ทักษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร
์ 
การแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่หลากหลาย การให้เหตุผล การสื่อสาร
การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยง
ความรู้ต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ และการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับ
ศาสตร์อื่นๆ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์