ทำไมต้องเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
  สุขภาพ หรือ สุขภาวะ  หมายถึง  ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม 
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ   สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องสำคัญ  เพราะเกี่ยวโยงกับ
ทุกมิติของชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพ เพื่อจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง
มีเจตคติ  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม  รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย 
อันจะส่งผลให้สังคมโดยรวมมีคุณภาพ
เรียนรู้อะไรในสุขศึกษาและพลศึกษา
   สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล  ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน
สุขศึกษา
  มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาพฤติกรรมด้านความรู้ เจตคติ  คุณธรรม
ค่านิยม  และการปฏิบัติเกี่ยวกับสุขภาพควบคู่ไปด้วยกัน
 พลศึกษา    มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหว  การออกกำลังกาย
การเล่นเกมและกีฬา เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวมทั้งด้าน
ร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  รวมทั้งสมรรถภาพ
เพื่อสุขภาพและกีฬา
     สาระที่เป็นกรอบเนื้อหาหรือขอบข่ายองค์ความรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา  ประกอบด้วย
การเจริญเติบโต
และพัฒนาการของ
มนุษย์
    
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติของการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของมนุษย์  ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโต 
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงในการทำงานของระบบต่างๆของร่างกาย
รวมถึงวิธีปฏิบัติตนเพื่อให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่สมวัย
ชีวิตและ
ครอบครัว
 
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องคุณค่าของตนเองและครอบครัว การ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ความรู้สึก
ทางเพศ การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่น สุขปฏิบัติทางเพศ
และทักษะในการดำเนินชีวิต
 การเคลื่อนไหว
การออกกำลังกาย
การเล่นเกม กีฬาไทย
และกีฬาสากล
  ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ การเข้าร่วม
กิจกรรมทางกายและกีฬา ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม
อย่างหลากหลายทั้งไทยและสากล การปฏิบัติตามกฎ กติกา ระเบียบ
ข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและกีฬา และความมีน้ำใจ
นักกีฬา
การสร้างเสริม
สุขภาพ สมรรถภาพ
และการป้องกันโรค
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักและวิธีการเลือกบริโภคอาหาร
ผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ การสร้างเสริมสมรรถภาพเพื่อสุขภาพ
และการป้องกันโรคทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
ความปลอดภัย
ในชีวิต
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากพฤติกรรมเสี่ยง
ต่างๆ ทั้งความเสี่ยงต่อสุขภาพ อุบัติเหตุ ความรุนแรง อันตรายจาก
การใช้ยาและสารเสพติด  รวมถึงแนวทางในการสร้างเสริมความ
ปลอดภัยในชีวิต