บทนำ

การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพัฒนาให้เป็นคนที่สมบูรณ์และ
สมดุลทั้งด้านจิตใจ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้ผู้เรียน
มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาชีวิต เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข พึ่งตนเองได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
    สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนา
ผู้เรียน ให้มีทักษะในการทำงาน ทำงานเป็น รักการทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความ
สามารถในการจักการ การวางแผนออกแบบการทำงาน สามารถนำเอาความรู้เทคโนโลยี
ละเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการทำงาน สร้าง พัฒนางาน ผลิตภัณฑ์
ตลอดจนวิธีการใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพของงาน และการทำงาน

ทำไมต้องเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถนำความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิต  การอาชีพ  และเทคโนโลยี  มาประยุกต์ใช้ในการ
ทำงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์และแข่งขันในสังคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ  รักการทำงาน  และมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างพอเพียงและมีความสุข
เรียนรู้อะไรในการงานอาชีพและเทคโนโลยี
   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม เพื่อให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการทำงาน เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพและการศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสาระสำคัญดังน
ี้
 การดำรงชีวิต
และครอบครัว
  
 เป็นสาระเกี่ยวกับการทำงานในชีวิตประจำวัน การช่วยเหลือ
ตนเอง ครอบครัว  และสังคมได้ในสภาพเศรษฐกิจที่พอเพียง  ไม่ทำลาย สิ่งแวดล้อม  เน้นการปฏิบัติจริงจนเกิดความมั่นใจ
และภูมิใจในผลสำเร็จของงาน  เพื่อให้ค้นพบความสามารถ
ความถนัด  และ ความสนใจของตนเอง
การออกแบบและ
เทคโนโลยี
     
  เป็นสาระเกี่ยวกับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์อย่าง
สร้างสรรค์ โดยนำความรู้มาใช้กับกระบวนการเทคโนโลยี 
สร้างสิ่งของเครื่องใช้ วิธีการ หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำรงชีวิต
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
   
  เป็นสาระเกี่ยวกับกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การติดต่อ  สื่อสาร การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ การแก้ปัญหา 
หรือ การสร้างงาน  คุณค่าและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
 การอาชีพ        เป็นสาระเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นต่ออาชีพ เห็นความสำคัญของ
คุณธรรม จริยธรรมและเจตคติที่ดีต่ออาชีพ ใช้เทคโนโลยีได้
เหมาะสม  เห็นคุณค่าของอาชีพสุจริต  และเห็นแนวทางในการ
ประกอบอาชีพ