นางสุนันท์  สหพรวัฒนานุกูล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบุคลากร

นางสาวกมลพร  พานิชการบดี
กรรมการ
นางเพ็ญแข   วงษ์บุบผา
กรรมการ
นางสาวมุยรี บุญรอง
กรรมการ
นางอรนันท์ กานต์กัณห์สกุล
กรรมการ
นางสาวสุพรรณี   ปักโคทานัง
กรรมการ
นางพัชรี  บุญรอด
กรรมการ
นางสาวสุปรานี   เสาวยงค์
กรรมการ
นางสาวสกาวรัตน์  สิริมาลัยพงศ์
กรรมการ
นางนวลจันทร์  มีมานะ
กรรมการ
Ms. Aurora C.  Reguindin
กรรมการ
Miss Marisol Tadeo
กรรมการ
Ms. Jeremia Ocampo
กรรมการ
 
Ms.Charry Fe R.  Dagairag
กรรมการ

Ms. Mary Jane   Alcaraz
กรรมการ
นางสาวจริณพร  หลายแห่ง
กรรมการ
บุคลากรฝ่ายบุคลากร ระดับปฐมวัย
   
นางประกายดาว  ธูปวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปฐมวัย
นางวัลลภา  อาจศิริ
กรรมการ