นายพลชัย  บุญมี
งานปกครอง ป.4-ป.6
นางสุพิศ  ศรีพอ
งานปกครอง ม.1-ม.3
นายอภินพ  เกตุแก้ว
งานปกครอง ม.4-ม.6
นางเนาวรัตน์  มั่งมีสุข
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางสาวธัญญรัตน์  โชติยาภิวัฒน์
หัวหน้างานกิจกรรมแนะแนว