นางสุนันต์   นิลพัฒน์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 
 
นางปราณี   รัตนพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
 
นางสาวพงษ์ศิริ   เคยอาษา
กรรมการ
  นางสาวบุปผา  ยินขุนทด
กรรมการ
 
 
นายวันชัย  นิลพัฒน์
กรรมการ
 
นางสาววราลักษณ์  บำเพ็ญศิลป์
กรรมการ
 
นางสิริเบญจพร  ธิติมงคลวัฒน์
กรรมการ
บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับปฐมวัย
   
 นางเนตรชนก    ทองอันตัง
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
  นางสาวอรอนงค์  ชัยยะมาคำ
กรรมการ
              
   นางกฐิน  ใบบุญ
กรรมการ