นางสาวสุวรรณา  อ่อนสว่าง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจิตตาภิบาล

นางแสงมณี    สง่ากุล
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายจิตตาภิบาล
นางสาวกิ่งแก้ว  กวยมงคล
กรรมการ
นางสาวสุทธิวรรณ  พึ่งสุข
กรรมการ
นางจรัสพิมพ์  ทรงเสี่ยงไชย
กรรมการ
นางสาวดาราวรรณ  หนึ่งแววแดง
กรรมการ
นางพวงเพชร  เพ็ญไพบูลย์
กรรมการ
นางสาวจริยา  นิลเขต
กรรมการ
Miss Mitchie  G.KLuyun
กรรมการ
นางสาวไอลดา  เพ็ญสุข
กรรมการ
นางสาวรัตนพร   ฮุยลุย
กรรมการ
นางสาวเมธาสิณี  วงค์โอษฐ์
กรรมการ
นางสาวกนกวรรณ  ประทุมเทา
กรรมการ
     
นายวันสกรานต์  สุขสำราญ
กรรมการ
 
บุคลากรฝ่ายจิตตาภิบาล ระดับปฐมวัย
 
นางกัลยาณี  เติมนาค
ผู้ช่วยงานฝ่ายจิตตาภิบาล
นางสาวยุพาพิน   ว่องไว
กรรมการ
นางฉัตรดาว   วงศ์สง่า
กรรมการ