นางนิธิมา สุขพิทักษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน

นายพลชัย  บุญมี
กรรมการ
นางสาวรมิดา ผลัดรื่น
กรรมการ
นายปรมัตถ์ กานต์กัณฑ์สกุล
กรรมการ
นางสาวอุไรพร บุญเชย
กรรมการ
นางสาวมณฑา รักษาภักดี
กรรมการ
นายปรัษฐา เลิศประดิษฐ์
กรรมการ
นายนิวัจน์ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
นายปัญญา อยู่พิพัฒน์
กรรมการ
นางสาววิริยรัตน์  อัตโน
กรรมการ
นายอภินพ   เกตุแก้ว
กรรมการ

นายวราวุธ  มั่งมีสุข
กรรมการ

นายบุญฤทธิ์  กสิกิจ
กรรมการ
นายพงษ์สักดิ์   คล้ายลี
กรรมการ
นายชลธิส  สีสมพาน
กรรมการ

นายกฤษณะ พรหมแสงจันทร์
กรรมการ

Mr.Benedict   Caliwag
กรรมการ

   
Mr.Michael   Santos
กรรมการ
Mr.Markkimson T.Bennagen
กรรมการ

 

บุคลากรระดับปฐมวัย
 
นางนวพร  คำพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรฯ
นางดารณี  จันทร์ปาน
กรรมการ
นางสาวรังสิยา  กาญจนวาทิต
กรรมการ