นางสาวอรพินท์   เก่งเดช
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวิบูลศรี  กิ่งแก้ว
หัวหน้าโครงการพัฒนาศักยภาพสถานศึกษา
นางเขมรัตน์ ธรรมรุจิรัตน์
ผู้ช่วยผู้หัวหน้าฝ่าย
นางสาวประภัสสร สิทธิสุวรรณ
กรรมการ
นางนภาพร   นาคหลง
กรรมการ
นางอภิรดี   แสงทอง
กรรมการ
นางสาวณัฐฐิญา บุญบรรลุ
กรรมการ
นางสาววรีรัช ต่ายแสง
กรรมการ
นางสาววรรณภา ฮุยลุย
กรรมการ
นางสาวดวงใจ แก้วหานาม
กรรมการ

นางเกษร รุ่งเรือง
กรรมการ

นางสาวศราวดี   จุลสันต์
กรรมการ
นางสาวโสพิศ  จิตรเสนาะ
กรรมการ
นางสาวสุภาพร โพธิ์ศรี
กรรมการ
นายเกียรติภูมิ  นาคหลง
กรรมการ
นางสาวอรัญญา  มาคูณ
กรรมการ
Miss Heidy   P.Sorino
กรรมการ
Miss Otelia   C.pilpil กรรมการ

บุคลากรฝ่าย ระดับปฐมวัย

นางสาวอรพินทร์  วงศรีปราการ
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย ระดับปฐมวัย

นางกมลวรรณ  เกินสิน
กรรมการ