นางสิดารัตน์   ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนและสัมพันธ์ชุมชน

นางกฤษณา  บุญมี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
นางสาววรวรรณ  ทองเหมือน
กรรมการ
นางบุญเสริม  ฟักขยัน
กรรมการ
นางสาวกุลธิดา อินทชาติ
กรรมการ
นางสุรีรัตน์ สุขยิ่ง
กรรมการ
นางเพ็ญพิศมิ์  แดงน้อย
กรรมการ
นางสาวรัฐฟ้า   เทพกรรณ์
กรรมการ
นางสาวเข็มพร วอนเก่าน้อย
กรรมการ
นางสาวดวงใจ กลับศรี
กรรมการ
นางบุษยา อยู่พิพัฒน์
กรรมการ
นางสาวสุทธิมา มิระสิงห์
กรรมการ
นางสาวธัญรัตน์ โชติยาภิวัฒน์
กรรมการ
นางสาวสุปรีญา  โสมมาก
กรรมการ
นางอรัญญา แสงทอง
กรรมการ
นางสาวสิริมา   พิมพาภัย
กรรมการ

นางสาวเบญจมาศ  ชารีรักษ์
กรรมการ

น.ส.พัทธนันท์ รัตนพรเพิ่มพูน
กรรมการ
นางสาวพิมพ์พิชชา  ศรีอ่อนดี กรรมการ
นางสาววิภาสิริ   แก้วใหญ่
กรรมการ
นางสาววิจิตรา กองเทียะ
กรรมการ
นางสาวสุมินตรา  สุกาวาสน์
กรรมการ

นางสุพิศ ศรีพอ 
กรรมการ

นางสาววรรณวิภา  บุญรอง
กรรมการ
นางสาวปฏิมา พิมพาภัย
กรรมการ
     
นายยงยุทธ  เพ็ญไพบูลย์
กรรมการ
 
บุคลากรระดับปฐมวัย
น.ส.ณสิกาญจน์ ดำริวัฒนเศรษฐ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายระดับปฐมวัย
นางสาวธิดา  เย็นอุรา
กรรมการ
นางปนัดดา   ศรีบุญเรือง
กรรมการ
นางศิรกาญจน์  ฮอฟฟ์มัน
กรรมการ
นางสาวเสาวภา พาทีพิเคราะห์
กรรมการ
Ms.Corazon  Tamio
กรรมการ