นางสาวปัทมา  เมืองลี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับประถมศึกษา
นางสาววรัญญา จิตรเสนาะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา
นางสาวภูรดา  พิมพ์งาม
กรรมการ
นางพัชรินทร์  เทพเภา
กรรมการ
นางสุดใจ มั่งคั่ง
กรรมการ
นางสมใจ ยู่โหงว
กรรมการ
นางสาวสุวพิชญ์ ถิรชัยบุญรัศมิ์
กรรมการ
นางเนาวรัตน์ มั่งมีสุข
กรรมการ
นางชมชนก  ทองมูลเนือง
กรรมการ
นางญาณิศา   จันทร์พินิจ
กรรมการ
นางจันทนา ภู่คำ
กรรมการ
นางวิมล ประทีปรัมย์
กรรมการ

นางอังคณา ตะเภาทอง
กรรมการ

นายมนต์มนัส   บุญชู
กรรมการ
นางสาวกนิษฐา  อาสาคะติ
กรรมการ
นางกรุณา ผิวนวล
กรรมการ
นางมยุรี  จันทร์จินดา
กรรมการ
นางสาววิลาสินี สมารวรศักดิ์
กรรมการ
นางสาวอรสัย  ไวตี
กรรมการ
นางสาวมัณฑนา  บุญมี
กรรมการ

นางสาวณัฐวิกาญจน์  เพ็งวงศ์
กรรมการ
นางสาวอาภรณ์  พูลผล
กรรมการ
นางสุรางค์รักษ์  ทองดี
กรรมการ
นางสาวสิริกร  ขุมทอง
กรรมการ
นางสาวกิตติวรรณ  พิมพ์เพราะ
กรรมการ
Miss Rowena   Gonzalo
กรรมการ

       
บุคลากรฝ่ายวิชาการ  ระดับปฐมวัย
 
 
 
นางสาววิมล  นิราพาธ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัย
 
นางสาวลำยอง   อินทรบุญ
กรรมการ
นางสาวโสภิดา  วงศ์ทองบาง
กรรมการ
นางสาวน้องนุช  ประกอบผล
กรรมการ
นางสาวลัดดาวัลย์  อภิวันทานนท์
กรรมการ
   
  นางสาวจิราภรณ์  กาญจนวาทิต
กรรมการ
Mr.Jonathan Kieta
กรรมการ