ติดต่อโรงเรียน หมายเลขโทรศัพท์ : 02-758-3884 , 02-3942128 โทรสาร : 02-3941737

เบอร์ติดต่อภายใน
ห้อง
อาคารเซนต์โยเซฟ
100
แฟกซ์อัตโนมัติ
101
ประชาสัมพันธ์
103
ห้องการเงิน
105
ห้องทะเบียน / บัญชี
106
ห้องสารบรรณ
107
ห้องวิชาการ / วัดผล
108
ห้องสื่อ / รถรับ-ส่งนักเรียน
109
ห้องสหการ
110
ห้องอภิบาล
111
ห้องพยาบาล / ห้องพักครู ระดับชั้น ม.1
112
ห้องพักครู ระดับชั้น ป.4
113
ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
114
ห้องพักครู ชั้น 3 ระดับชั้น ม.2 , ม.3
115
ห้องศาสนา
116
ห้องพักครู ชั้น 4 ระดับชั้น ม.ปลาย
117
สนามเซนต์ปอล (ครูพลชัย)
118
บ้านพักครูชาวต่างชาติ
อาคารเซนต์แมรี่
201
อนุบาล ชั้น1
202
ห้องแนะแนว
203 อนุบาล ชั้น2
204 ห้องพยาบาล ระดับชั้น ป.1
205 ห้องพักครูชั้น 2 ครูในระดับชั้น ป.2
206 ห้องพักครูชั้น 4 ครูในระดับชั้น ป.3
207 ห้องพักครูชั้น 4 (ห้องแอร์)
208 ห้องนาฏศิลป์
209 ห้องคอมพิวเตอร์ ระดับประถม
อาคารเซนต์แอน
301
วัดน้อย
302
โรงครัว
303
ห้องสมุด
304 ห้องพักครูชั้น 3 ครูในระดับชั้น ป.5
305 ห้องพักครู ระดับชั้น ป.6
306 ห้องดนตรีไทย
151
ป้อมยามด้านหน้า
152
ป้อมยามด้านหลัง


Update : 30/05/56