1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยที่ดีในการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนรู้จัก
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งเสพติด อบายมุข และหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยง
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลงานจากการเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
อย่างภาคภูมิใจ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ
ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย ร่วมสืบสานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และยอมรับวัฒนธรรม
ที่แตกต่าง
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ รักการเรียนรู้ มีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และพัฒนาตาม
ศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ อย่างเป็นระบบ

8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ทางเรียนทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และผลการทดสอบ ระดับชาติอยู่ในระดับดีขึ้นไป

9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะความสามารถตามมาตรฐานสากล

10. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
11. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
12. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รักและศรัทธาในอาชีพ มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
13. พัฒนาระดับบริหารจัดการตามโครงสร้างให้มีประสิทธิภาพและเน้นการมีส่วนร่วมตามมาตรฐานสากล
14. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ
15. พัฒนาการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยบูรณาการคุณค่าพระวรสาร
16. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
17. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องตามกฎกระทรวง
18. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้

19. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน องค์กรที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
สถานศึกษาร่วมกัน

20. พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของสถานศึกษาให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และปรัชญา
21. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีเอกลักษณ์ตามที่สถานศึกษากำหนด
22. ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีอัตลักษณ์ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

23. ส่งเสริมการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น