วันเดือนปี
เรื่องที่รับการอบรม
จำนวน
(คน)
หน่วยงานที่จัด
27 มกราคม 2554

ศึกษาดูงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 60 สุดยอดเด็กไทยก้าวใหม่ที่ไกลกว่า

4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

29 มกราคม 2554
อบรมการจัดการเรียนรู้เน้นกิจกรรมบูรณาการ 10 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
4 กุมภาพันธ์ 2554
คุณธรรม จริยธรรมของคู่ในโรงเรียนคาทอลิก 150 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
4-5 กุมภาพันธ์ 2554
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาและพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 7 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
8 กุมภาพันธ์ 2544
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551
5 สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
8 กุมภาพันธ์ 2554
อบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูบรรณารักษ์ หัวข้อ การจัดกิจกรรมการอ่านที่สนองต่อ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
5 บริษัทนานมีบุ๊คส์ จำกัด
12-13 กุมภาพันธ์ 2554
การอบรมครูประถมศึกษาเรื่อง สอนอย่างไรให้อ่านออกเขียนได้ 2 คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
21 กุมภาพันธ์ 2554
อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
24-26 กุมภาพันธ์ 2554
อัตลักษณ์โรงเรียนคาทอลิก 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
26 กุมภาพันธ์ 2554
พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาครูปฐมวัยยุคใหม่เพื่อคนไทยในอนาคต 3 สำนักพิมพ์แม็ค
28 ก.พ. - 4 มี.ค. 54
อบรมผู้ตรวจ SPC 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7-8 มีนาคม 2554
กิจกรรมบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัยและสอนอย่างไรให้เด็กไม่โกง 12 โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จ.นนทบุรี
7-8 มีนาคม 2554
Fast Track  English Strategy 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
9-10 มีนาคม 2554
Fast Track  English Strategy 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
22 มีนาคม 2554
การเตรียมรับการตรวจ สมศ. รอบ 3 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1
26 มีนาคม 2554

อบรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 พ.ศ. 2554 – 2558 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
4 เมษายน 2554
ประชุมการทำหลักสูตรการสอนวิชาคริสต์ศาสตร์และจริยะศึกษา 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
7 เมษายน 2554
ประชุมการทำหลักสูตรการสอนวิชาคริสต์ศาสตร์และจริยะศึกษา 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
22-24 เมษายน 2554
โครงการอบรมและพัฒนาสื่อประกอบการสอนความปลอดภัยบนท้องถนน ภายใต้โครงการถนนสีขาวโตโยต้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2

สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 เมษายน 2554
ประชุมโรงเรียนที่รับการตรวจ สมศ. รอบ 3 2 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์
19 เมษายน 2554
ประชุมระบบโปรแกรมเงินอุดหนุน PSIS 1 สำนักงานการศึกษาเอกชน
22 เมษายน 2554
อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวรสาร 146 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
29 เมษายน 2554
อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระวรสาร 146 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
30 เมษายน 2554
การเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามมาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน สมศ. รอบที่ 3
(พ.ศ. 2554 – 2558)
146 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
26-29 พฤษภาคม 2554
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการสร้างวินัยทางการเงิน 1 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ
26-29 เมษายน 2554
อบรมครูหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3

สมาคมโรงเรียนเอกชน เขตพื้นที่การศึกษา
การประถมศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

30 พฤษภาคม 2554 ประชุมการตรวจ สมศ. รอบ 3 3

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

4-5 มิถุนายน 2554 อบรมประกันคุณภาพภายใน และประชุมผู้บริหารสัญจร 2

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

10 มิถุนายน 2554 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีการถวายสลากภัตผลไม้ของอำเภอเมืองสมุทรปราการ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
1 ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ
14-18 มิถุนายน 2554 อบรมเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล 3

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

16 มิถุนายน 2554

การบรรยายวิชาการงาน มศว. ไอทีวิชาการ ครั้งที่ 3

1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
25 มิถุนายน 2554 นโยบายการส่งเสริมการศึกษาเอกชนของพรรคการเมือง 1 สมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
25-26 มิถุนายน 2554 โครงการพัฒนาทั้งระบบ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต 1

2 กรกฎาคม 2554 สัมมนาสุดยอดเทคนิคการเล่านิทานสร้างจินตนาการสู่เด็กปฐมวัย 3 บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
9-10 กรกฎาคม 2554 สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำงบประมาณและบัญชีสถานศึกษา 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์