จัดการศึกษาให้กับนักเรียนอย่างมีคุณภาพทั้งด้านวิชาการและด้านคุณธรรมจริยธรรมตาม
จิตตารมณ์ ของคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายโรงเรียน มีแนวทาง ในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. จัดการศึกษาให้เป็นไปตามความมุ่งหมาย และหลักการของการก่อตั้งโรงเรียนของมูลนิธิส่งเสริมการศึกษา
  มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แห่งประเทศไทย
 2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยในระดับเตรียมปฐมวัย ปฐมวัย 
  ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาและให้รวมถึงการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
  ให้โรงเรียน เอกชนสามารถจัดการศึกษาได้
 3. ให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา หรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับโรงเรียนและบริการอื่นให้แก่นักเรียน ครู
  ผู้ปกครอง บุคคลที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนและชุมชน เช่น สถานที่ สุขภาพอนามัย  ที่พักอาศัย  การกีฬาและ
  ศาสนสถาน  เป็นต้น
 4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้ได้รับการอภิบาลด้านจริยธรรม  คุณธรรม และศีลธรรมของทุกศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม
 5. ช่วยเหลือสังคม โดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  และบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือหรือผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
  การศึกษา อบรมที่ดี  และฝึกฝนทักษะชีวิตอย่างเหมาะสม และเป็นการร่วมรับภาระด้านสังคมและการจัดการ
  ศึกษาของรัฐ
 6. ระดมทรัพยากรให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเป็นตามกฎหมาย
  การศึกษาแห่งชาติ