1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม และมีค่านิยมที่พึงประสงค์
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถเต็มศักยภาพในทุกด้าน
4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพทางวิชาการตามมาตรฐานสากล

5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมตามคุณภาพมาตรฐานสากล

7. พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล

8. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

9. พัฒนาการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

10. สร้างและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

11. ส่งเสริมการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
12. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น