ตัวอักษรย่อ คือ ซ.ย.
ตราประจำโรงเรียน
  แบบตรารูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงนอกเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 4.5 เซนติเมตร วงในเส้นผ่านศูนย์กลาง
ยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน ประกอบด้วยปริมณฑลภายในวงกลม  
มีเส้นขอบ และมีเส้นโค้งลงประดับรอบนอกบังเกิดเป็นกลีบเจ็ดกลีบกลางปริมณฑลมีโล่ป้องกันศัสตราวุธ 
ภายในโล่ แบ่งออกเป็นสามส่วน ส่วนบนมีอักษร ซ.ย. อยู่หน้าเส้นตรงตั้ง ส่วนกลาง เส้นว่าง ส่วนล่างมีตะเกียง เปล่งประทีป  วางอยู่บนหนังสือสองเล่มซ้อน มีเส้นนอนเป็นฐาน
มีดาบขัดอยู่หลังโล
 
ปลายดาบปรากฏที่ด้านบนซ้าย ด้ามดาบปรากฏที่ด้านล่างขวามองเห็น ใบไม้ทอดปลาย
ด้านบนขวาและด้านล่างซ้าย
ความหมายวงกลม
  คือ ความมุ่งหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนให้เป็นบุคคล ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามคุณค่า
แห่งศาสนธรรม วัฒนธรรม และวิชาความรู้ ขณะเดียวกัน ก็หมายถึง การรวมศรัทธาธรรมของ
นักบวช เข้ากับความรักของผู้ปกครอง เมตตาธรรมของครู และการแสวงหาความรู้ความเจริญ
ของนักเรียน
เส้นประดับเจ็ดกลีบ  
  แทนพระคุณเจ็ดประการของพระจิตเจ้า (พระดำริ สติปัญญา ความคิดอ่าน พละกำลัง ความรู้
ความศรัทธา ความยำเกรง)
โล
 
แสดงนัยของคุณธรรมว่า ความรู้เป็นเครื่องปกป้องภัย ดาบคม คือ ปัญญา ด้าม คือ สติ ดาบนี้เป็นเครื่องประหารความเขลาและความไม่ชอบธรรมทั้งหลาย และป้องกันตนเอง จึงต้องใช้ความ สุขุม คัมภีร์ภาพอย่างองอาจและกล้าหาญ
ใบไม
แทนใบมะกอก ใบของพืช คือส่วนที่ทำหน้าที่หายใจใบมะกอกจึงแทนการดำรงชีวิตในสันติสุข
ด้านบนของวงกลมรอบนอกมีชื่อโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ด้านล่างมีชื่อ ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกบัว Sun Rise
ดอกบัว Sun Rise เนื่องจากดอกบัวมีเมล็ดมากมาย อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
่ดอก เป็นสัญลักษณ์ของความสุข เพราะเป็นความสวยงามที่เกิดจากโคลนตม และมีรากที่มั่นคงสมบูรณ์ แสดงถึงความเจริญรุ่งเรือง

ดอกสีเหลือง แสดงถึงความมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด ดอกรวมเป็นช่อ แสดงถึงความรักใคร่ สามัคคีกัน

 
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นนนทรี
ลำต้น ให้ความร่มเย็น ร่มเงาแก่ผู้เดินทาง ให้ความมั่นคง หนักแน่น แข็งแกร่ง อดทน พร้อมที่จะเผชิญหน้า
และปรับตัวในทุกสถานการณ
 
สีประจำโรงเรียน :  สีฟ้า และ สีเหลือง
  สีประจำโรงเรียน หมายถึง การดำรงอยู่ในธรรมะด้วยความสงบ  สำรวม เป็นผู้ประกอบกิจกรรม ที่มุ่งสู่ความดี สามารถรักษาศักดิ์ศรีเฉพาะตนและส่วนรวมด้วยความซื่อตรงพร้อมที่จะปรับปรุงตนให้ดีขึ้น
ทุกวัน โดยคำนึงว่าความเป็นผู้ที่ตรึงอยู่ในศีลธรรม คือ เกียรติยศของบุคคล
สีฟ้า
      หมายถึง สีแห่งความเรียบง่าย อ่อนโยน สุขุม
สีเหลือง
  หมายถึง ความสดชื่น รื่นเริง ความมั่งคั่งสมบูรณ์ เป็นสีแห่งความใฝ่รู้ ความสว่าง ความสุข 
เป็นสัญลักษณ์ของธรรมะ คือ ผู้รู้แจ้ง รู้จริง