•  ขยัน  

ขยัน
  คือ   ความตั้งใจเพียรพยายามทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   อดทน ความขยันต้องปฏิบัติควบคู่กับการใช้สติปัญญาแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ
ผู้ที่มีความขยัน   คือ   ผู้ที่ตั้งใจทำอย่างจริงจังต่อเนื่องในเรื่องที่ถูกที่ควรเป็นคนสู้งาน มีความพยายาม ไม่ท้อถอย กล้าเผชิญอุปสรรค   รักงานที่ทำ   ตั้งใจทำหน้าที่อย่างจริงจัง


•  ประหยัด

ประหยัด
  คือ   การรู้จักเก็บออมถนอมใช้ทรัพย์สิน   สิ่งของแต่พอควรพอประมาณ ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย   ฟุ้งเฟ้อ
ผู้ที่มีความประหยัด    คือ   ผู้ที่ดำเนินชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย รู้จักฐานะการเงินของตน คิดก่อนใช้   คิดก่อนซื้อ   เก็บออม   ถนอมใช้ทรัพย์สินสิ่งของอย่างคุ้มค่า   รู้จักทำบัญชี รายรับ - รายจ่ายของตนเองอยู่เสมอ


•  ซื่อสัตย์

ซื่อสัตย์
  คือ   ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ
ผู้ที่มีความซื่อสัตย์   คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลาไม่ใช้เล่ห์คดโกง ทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัต

อย่
างเต็มที่ถูกต้อง

•  มีวินัย

มีวินัย
  คือ   การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติ ซึ่งมีทั้งวินัยในตนเองและวินัยต่อสังคม
ผู้ที่มีวินัย   คือ   ผู้ที่ปฏิบัติตนในขอบเขต  กฎ  ระเบียบของสถานศึกษ
  สถาบัน / องค์กร / สังคม และประเทศโ ดยที่ตนเองยินดีปฏิบัติตามอย่างเต็มใจและตั้งใจ

•  สุภาพ

สุภาพ
  คือ   เรียบร้อย อ่อนโยน   ละมุนละม่อม มีกิริยามารยาทที่ดีงาม มีสัมมาคารวะ
ผู้ที่มีความสุภาพ  คือ   ผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนตามสถานภาพและกาลเทศะ ไม่ก้าวร้าว รุนแรง วางอำนาจ   ข่มผู้อื่นทั้งโดยวาจาและท่าทาง แต่ในเวลาเดียวกันยังคงมีความมั่นใจในตนเอง   เป็นผู้ที่มีมารยาท วางตนเหมาะสมตามวัฒนธรรมไทย


•  สะอาด

สะอาด
  คือ   ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ และสภาพแวดล้อม   ความผ่องใสเป็นที่เจริญตาทำให้เกิดความสบายใจแก่ผู้พบเห็น
ผู้ที่มีความสะอาด คือ   ผู้รักษาร่างกาย ที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามสุขลักษณะ   ฝึกฝนจิตมิให้ ขุ่นมัว จึงมีความแจ่มใสอยู่เสมอ


•  สามัคคี

สามัคคี
  คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน   ความปรองดองกัน   ร่วมใจกัน ปฏิบัติงาน           ให้บรรลุผลตามที่ต้องการ เกิดงานการอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากการทะเลาะวิวาทไม่เอารัดเอาเปรียบกัน    เป็นการยอมรับความมีเหตุผล ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด   ความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติ   ความกลมเกลียวกันในลักษณะเช่นนี้   เรียกอีกอย่างว่า ความสมานฉันท์
ผู้ที่มีความสามัคคี   คือ   ผู้ที่เปิดใจกว้างทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามที่ดี   มีความมุ่งมั่นต่อการรวมพลัง ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อให้การงานสำเร็จลุล่วง   แก้ปัญหาและขจัดความขัดแย้งได้   เป็นผู้มีเหตุผล   ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรม   ความคิด   ความเชื่อ พร้อมที่จะปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติ

•  มีน้ำใจ
มีน้ำใจ
  คือ   ความจริงใจที่ไม่เห็นแก่เพียงตัวเองหรือเรื่องของตัวเอง แต่เห็นอกเห็นใจ   เห็นคุณค่าในเพื่อนมนุษย์   มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ ให้ความสนใจในความต้องการ ความจำเป็น ความทุกข์สุขของผู้อื่น และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน
ผู้ที่มีน้ำใจ คือ ผู้ให้และอาสาช่วยเหลือสังคม รู้จักแบ่งปัน เสียสละความสุขส่วนตน เพื่อทำประโยชน์ แก่ผู้อื่น เข้าใจ เห็นใจ ผู้ที่มีความเดือดร้อน อาสาช่วยเหลือสังคมด้วยแรงกาย สติปัญญา ลงมือปฏิบัติการ     เพื่อบรรเทาปัญหา หรือร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีสิ่งงาม ให้เกิดขึ้นในชุมชน