เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นไปตามแนวนโยบายของการจัดการศึกษาของประเทศและแนวนโยบายของการศึกษา คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จึงมีการกำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ไว้ดังนี้

    มีคุณธรรม

   มีวินัย

   มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

   มีความสามารถในการจัดการ

   มีความเป็นไทย