มารยาทงาม  การมีกิริยาที่สุภาพเรียบร้อยที่บุคคลพึงปฏิบัติในสังคม โดยมีระเบียบแบบแผน
อันเหมาะสมตามกาลเทศะ
น้ำใจดี ผู้มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักแบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อื่นตามความเหมาะสมและโอกาส
อย่างสม่ำเสมอ