ซื่อตรง  ซื่อสัตย์  มีมโนธรรมเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง
เรียบง่าย พอเพียง  พอใจในสิ่งที่ตนมี สุภาพถ่อมตนและมีความสุขในชีวิตของตน
การงาน ขยัน  ทุ่มเท  มุ่งมานะ  อดทน  รับผิดชอบ
รัก เมตตา  เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น  เสียสละ  แบ่งปัน  มีจิตอาสา
กตัญญูรู้คุณ ตอบแทนผู้มีพระคุณ มีจิตสำนึกในความดีของผู้อื่น จงรักภักดี ใส่ใจผู้อื่น