1. ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี
2. ผู้เรียนมีผลงานและมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬาและนันทนาการ
3. ผู้เรียนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมไทยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
5. ผู้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า ร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
6. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ รักการเรียนรู้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

7. ผู้เรียนมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

8. ผู้เรียนมีทักษะความรู้ความสามารถตามหลักสูตร

9. ผู้เรียนมีทักษะความสามารถตามมาตรฐานสากล

10. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
11. ระบบบริหารงาน ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมตามคุณภาพมาตรฐานสากล
12. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
13. สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้เต็มตามศักยภาพ
14. สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา
15. สถานศึกษามีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
16. สถานศึกษามีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนทั้งภายในและภายนอก
17. สถานศึกษามีการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา เอกลักษณ์และอัตลักษณ์
18. สถานศึกษามีกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษา
ให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น