ติดต่อ สอบถาม เจ้าหน้าที่
เรื่อง รถรับ-ส่งนักเรียน ณ ห้องสื่อการสอน

โทร. 02 394-2128หรือ 02 394-1737 ต่อ 120


ทำไมต้องมีรถโรงเรียน

 • สภาพการจราจรในปัจจุบันมีความคับคั่งมากขึ้น การเดินทางมาโรงเรียนทำให้เกิดความล่าช้าส่งผลต่้อการจราจรโดยรวม
 • ช่องการจราจรลดลงเมื่อมีการก่อสร้าง
 • ความเร่งกับเวลา
 • นักเรียนมาโรงเรียนไม่ทัีนตามเวลาที่โรงเรียนกำหนด

รถโรงเรียนส่งผลดีอย่างไร

 • ลดความติดขัดของการจราจร
 • เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ปกครอง
 • จัดระเบียบการจราจรได้ง่ายขึ้น
 • ดูแล/ควบคุมรถให้บริการ

ผลกระทบต่อผู้ปกครอง

 • มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

ผลดีกับผู้ปกครอง

 • ลดภาระในการับส่ง
 • ไม่ต้องเสียเวลาย้อนกลับไปกลับมาระหว่างการทำงาน
 • ดูแลเวลาการกลับบ้านของนักเรียน

ด้านความปลอดภัย

 • มีการตรวจสภาพรถให้บริการทุกคันก่อนต่อสัญญา
 • รถบริการรับส่งนักเรียน มีพ.ร.บ. ทุกคันพร้อมด้วยประกันชั้น 3 เป็นอย่างต่ำ
 • ทางโรงเรียนมีการสุ่มตรวจสภาพรถบริการรับ-ส่งนักเรียน ตามเวลาที่กำหนด
 • มีการตรวจสอบพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน และให้คำแนะนำการขับรถที่ถูกต้อง
 • รถบริการรับ-ส่งนักเรียน จะต้องปฏบัติตามกฏระเบียบเกี่ยวกับการรับ-ส่งนักเรียน
 • พนักงานจะมารับนักเรียนที่จุดรับ(หน้าห้องอนุบาล) ไปขึ้นรถทุกวัน

การติดต่อสอบถามหรือแจ้งเกี่ยวกับรถรับ-ส่ง

 • ติดต่อ สอบถามโดยตรงกับรถบริการรับ-ส่งนักเรียนหรือหนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียน
 • ติดต่อ สอบถาม เจ้าหน้าที่บริการเรื่อง รถรับ-ส่งนักเรียน ณ ห้องสื่อการสอน
  โทร. 02 394-2128หรือ 02 394-1737 ต่อ 120

การสมัครขึ้นรถโรงเรียน
สมัครเจ้าหน้าที่บริการรถรับ-ส่งนักเรียน ที่ ห้องสื่อการสอน โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ
   -รุปนักเรียนขนาด 1 นิ้ว
   -บัตรประจำประชาชนของผู้ปกครอง
   -แผนที่เส้นทางที่แสดงตำแหน่งที่อยู่ หรือจุดรับ-ส่งของนักเรียน