เป็นลักษณะรูปโดม ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมรูปโค้ง
ส่วนบนเป็นภาษาไทย ส่วนล่างของฐานเป็นภาษาอังกฤษ ตรงกลางวงกลมเป็นรูปสัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปอาร์ม
ใต้รูปอาร์ม เป็นชื่อย่อของสมาคม
 
      สมาคมนี้มีชื่อว่า "สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล"
มีชื่อย่อว่า "สปค.ซยท." เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Parents and Teachers
Association of St.Joseph Thiphawan School  ตัวย่อว่า "PTA.SJT."
 
     สำนักงานของสมาคมตั้งอยู่ ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เลขที่ 420/504
ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ 02-394-2128