เซอร์มารีโนแอล สายอรุณ   ผิวเกลี้ยง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
กรรมการฝ่ายโรงเรียน

พลตรีสุทธิชัย   วงษ์บุบผา
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล


คณะกรรมการกิตติมศักดิ์และที่ปรึกษา
นางยุพา   พงศ์โรจน์รัตน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นางประภาวดี   จิรังบุญกุล
ที่ปรึกษาสมาคม
นางอนุทิน   ศรประสิทธิ์
ที่ปรึกษาสมาคม
 
นางชลิดา   กุลธราภานุพงศ์
ที่ปรึกษาสมาคม
นางปฐมาวดี   อารีสินพิทักษ์
ที่ปรึกษาสมาคม
นางจุฑารัตน์   จารุสุวรรณภูมิ
ที่ปรึกษาสมาคม
 

นางสมปอง   เดชนที
ปฏิคมสมาคม

นายสาธิต   กรีกุล
ประชาสัมพันธ์สมาคม
 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
 
นายสันติ   วัลลภพรละภักดิ์
อุปนายกสมาคมฯ ลำดับที่ 1
นางวิไลลักษณ์   กรีกุล
อุปนายกสมาคมฯ ลำดับที่ 2

นางจันทรัตน์  ณ นคร
ประชาสัมพันธ์

     
นางสาวสุภาภรณ์  ถนอมแก้วมรกต
ปฏิคม
นางสาวรภัทภร  ฐิตะวีระ
เหรัญญิก

นางสายชล  รักษ์บำรุง
นายทะเบียน

     
นายสมศักดิ์ รักขวัญ
สวัสดิการ
นายบุญโชค  ปลั่งกลาง
กิจกรรมสมาคม

 

     
คณะกรรมการฝ่ายโรงเรียน
นางสุนันท์ สหพรวัฒนานุกูล
เลขานุการสมาคม
นางสาวอรพินท์  เก่งเดช
เหรัญญิกสมาคม
นางสาวภูรดา  พิมพ์งาม
นายทะเบียนสมาคม
นางสาววรัญญา  จิตรเสนาะ
ปฏิคมสมาคม
นางสาวมัณฑนา  บุญมี
ประชาสัมพันธ์สมาคม
นายพลชัย  บุญมี
กิจกรรมสมาคม
นางสิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์
กิจกรรมสมาคม
นางนิธิมา  สุขพิทักษ์
สวัสดิการสมาคม
น.ส.ณสิกาญจน์  ดำริวัฒนเศรษฐ์
กิจกรรมสมาคม
   
  นายอภินพ  เกตุแก้ว
สวัสดิการสมาคม