1. ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครู อาจารย์ และเพื่อ
พัฒนา นักเรียน ให้เป็นบุคลครบ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา

2. ส่งเสริมนักเรียนให้เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติ
3. ส่งเสริมในด้านการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ และวิทยาการใหม่ๆ ระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียน
4. ส่งเสริมการศึกษาด้วยการตั้งทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี
แต่ขาดทุนทรัพย์
5. ดำเนินการหาทุนส่งเสริมการศึกษา สวัสดิการของครู และกิจการ
ของโรงเรียน
6. ให้ความร่วมมือแก่สมาคมสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
และประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
7. การทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ในการ
พัฒนาโรงเรียน เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาของนักเรียน
และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ของสมาคม และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
8. จะไม่มีการจัดตั้งโต๊ะบิลเลียดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งในปัจจุบันและอนาคต