ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายทรัพยากรฯ
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ความภาคภูมิใจของโรงเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ


ผู้เยี่ยมชม
   คน
เริ่มนับตั้งแต่เดือน พ.ค. 2553

update : 29 August 2016


ประกาศ สสวท. เลื่อนสอบประเมิน TEDET เป็นวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559

ประกาศผลสอบเข้าชั้น อ.1

คลิก!! อ่านรายละเอียดการมอบตัว ชั้น อ.1

ประกาศผลสอบเข้าชั้น ป.1,ม.1และระหว่างชั้น

คลิก!! อ่านรายละเอียดการมอบตัว


ด.ญ.พรลภัส อัครบุปผา, ด.ญ.ศุภิสา วณิกกุล
และ ด.ญ.อันติมา ลือกระจ่างธรรม รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.4 จากนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ที่สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 16 ส.ค. 59

ด.ญ.ปพิชญา แก้วสวนจิก, ด.ญ.ฟ้าใส จันทรานนท์
และ ด.ญ.ปราณปริยา โฉมเฉลา ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศการ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชั้น ป.6 จากนิทรรศการวิทยาศาสตร์
ที่สถาบันเทคโนโลยี เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ 16 ส.ค. 59

โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงอรทัย มนัสถาวร และเด็กหญิงนาตาชา มีแทน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตัวแทนนักเรียนประเทศไทย ได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันโครงงานธรรมชาติวิทยา
ในโครงการ Global Natural History Day 2016 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ติดตามข่าวสาร ภาพกิจกรรมของเราเพิ่มเติมได้ทาง
1-3 สอบปลายภาค ม.6
1-3 ค่ายเนตรนารี ม.2
2 กิจกรรมเด็กไทยไขภาษา
3 ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย
8 -ฉลองแม่พระบังเกิด
-กิจกรรมธิดาเมตตาธรรม
13 นิทรรศการโครงงาน
14 ฉลองเทิดทูนไม้กางเขน
20 วันเยาวชนแห่งชาติ
23,27,
29
สอบปลายภาค ระดับประถม
26,28,
30
สอบปลายภาค ระดับมัธยม